Γραφείο εκπόνησης μελετών & παροχής εξειδικευμένων υπηρεσιών

Ηλεκτρολογικές – Μηχανολογικές - Ηλεκτροτεχνικές Μελέτες, Ενεργειακές Μελέτες, Μελέτες Περιβάλλοντος, Μεταφορικών Μέσων (Πλωτών, Χερσαίων, Εναέριων), Μελέτες Βιομηχανιών. Οι μελέτες που εκπονούνται από το γραφείο μας αφορούν τόσο ιδιωτικά όσο και δημόσια έργα.

Η Στέντωρ είναι μια εταιρεία που συστάθηκε με στόχο τη δραστηριοποίηση σε θέματα περιβάλλοντος, ενέργειας αλλά και τον σχεδιασμό εγκαταστάσεων και την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών. Επιδίωξή μας είναι η προσφορά ολοκληρωμένων λύσεων και προτάσεων, κάτι που καταφέρνουμε αξιοποιώντας τα προσόντα των στελεχών μας αλλά και ένα σημαντικό δίκτυο συνεργατών.

Η εκπόνηση και σύνταξη των μελετών γίνεται με βάση τις ανάγκες και απαιτήσεις του κάθε έργου με κύριο στόχο την ασφάλεια της κατασκευής. Απαραίτητη προϋπόθεση τόσο της ανάληψης όσο και της εκπόνησης των μελετών από το γραφείο μας είναι το κάθε έργο να είναι περιβαλλοντικά επιλέξιμο έτσι ώστε να μην επιβαρύνει το φυσικό περιβάλλον, αλλά και να μην υπηρετείται από αυτό.

Η φιλοσοφία εκπόνησης των μελετών είναι τέτοια ώστε να υπάρχει μέριμνα για την σε βάθος εξέταση των επιδράσεων των έργων και την εκτίμηση ποιότητας και των επιπτώσεων αυτών, προβλέποντας και προλαμβάνοντας κινδύνους, προτείνοντας λύσεις και όρους.