ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

 • Αιολικά Πάρκα
 • Φωτοβολταϊκοί Σταθμοί
 • Αστικά Πάρκα
 • Προστασία Πρασίνου

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

 • Ανεγέρσεις Κτηρίων
 • Δασικοί Δρόμοι
 • Οδικοί Άξονες
 • Ξενοδοχειακές Εγκαταστάσεις
 • Κτηνοτροφικές Εγκαταστάσεις
 • Βιομηχανικές Εγκαταστάσεις

ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΛΩΤΩΝ ΜΕΣΩΝ

 • Υδρομηχανική ανάλυση θαλασσίων κατασκευών
 • Υδροδυναμικές Φορτίσεις πλωτών ημιβυθιζόμενων κατασκευών
 • Υπολογισμός κλάδων αγκύρωσης
 • Αλληλεπίδραση κύματος - ρεύματος σε συστοιχίες πολλών σωμάτων

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

 • Κ.ΕΝ.Α.Κ.
 • Φωτοβολταϊκά Πάρκα
 • Έξυπνα Σπίτια

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ - ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

 • Αιολικά Πάρκα
 • Φωτοβολταϊκοί Σταθμοί
 • Ξενοδοχειακές Εγκαταστάσεις
 • Βιομηχανικές Εγκαταστάσεις
 • Πολυκατοικίες

ΜΕΛΕΤΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ

 • Βιομηχανικός σχεδιασμός, προγραμματισμός και λειτουργία

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

 • Αστική Ανάπλαση
 • Βελτίωση Ενεργειακής Απόδοσης
 • Πράσινη Ανάπτυξη